Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

HAWTHORN - MELBOURNE

(สำนักงานศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ ฟรีดอม สตัดดี้ ) โทร. 086-3105939, 087-5518885

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / HAWTHORN สมัครเรียนโทร.087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

เรียนต่อออสเตรเลีย/เรียนภาษาที่ HAWTHORN Melbourne

(สถาบันคุณภาพรับรองโดย University of Melbourne)

          สถาบัน Hawthorn Melbourne ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 สถาบันHawthorn ตั้งอยู่ในเขต Hawthorn

จัดได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาก รับประกัน

สถาบันมีคุณภาพ ได้รับรองมาตาฐานการสอนจากศูนย์ศึกษาต่อแห่งออสเตรเลีย และคณาจารย์ได้รับการคัดสรร

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการเรียนด้าน TESOL ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างดี

          สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนคอร์สภาษา , Academic Purpose, IELTS, หรือ การเตรียมเพื่อศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย Foundation Program,Pre-Master พี่ๆ แนะนำสถาบัน Hawthorn Melbourne อาจารย์สอนดีมาก

คนไทยน้อย เป็นการเรียนภายในศูนย์ภาษาของมหวิทยาลัยเมล์เบิร์นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงติดอันดับ

1 ใน 5 ของประเทศออสเตรเลีย

การเดินทาง

          หากนักเรียนจะเดินทางจากซิตี้ของเมล์เบิร์นไปยัง Hawthorn English Language สามารถเดินทางได้

โดยรถไฟที่สถานีรถไฟ Flinders Street Station เลือกลงสถานี Kooyong Train Station ใช้เวลาเดินทางประมาณ

15 นาที เมื่อถึงให้เดินออกที่ถนนใหญ่และเดินไปยังถนน Auburn Road ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สถาบันHawthorn

ห้องเรียนของ Hawthorn Melbourne

          ทางสถาบันได้จัดให้แต่ละห้องเรียนมีนักศึกษาประมาณ 12-18 คน นักเรียนจะมีหลายๆเชื้อชาติมากมาย

ที่สำคัญทาง Hawthorn มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่เรียนที่ สถาบัน Hawthorn เช่น สนามบาสเกตบอล

สนามแบดมินตัน สนามสควช ห้องฟิตเนต ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ห้องทำพิธีกรรมทางศาสนา

และห้องอาหารขนาดใหญ่

*** ที่สำคัญนักศึกษาที่สนใจอยากจะเข้าเรียนต่อที่ Melbourne University 

สามารถมาเรียนภาษาอังกฤษที่ สถาบันHawthorn เช่นกัน ***

เปิดสอนหลักสูตร และได้รับความนิยม

General English

          สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษา Elementary โดยนักเรียนจะได้รับการเรียนถึงระดับ Advanced ระยะเวลาเรียน

ตั้งแต่ 5 ถึง 46 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งในคอร์สนี้จะเน้นทักษะทางด้านการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน รู้จักรากฐานของคำศัพท์ซึ่งจะทำให้เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ

English for Academic Purposes (EAP)

          สำหรับนักเรียนที่มีระดับ Upper Intermediate ขึ้นไปสามารถเลือกเรียนหลักสูตร EAP ได้โดยหลักสูตร

การเรียนแบ่งเป็นระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 10 ถึง 20 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะและเทคนิค

ทางด้านการเขียนรายงาน การเตรียมตัวสำหรับทำรายงาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำรายงานทักษะการพูด

หน้าชั้นเรียน ทักษะการฟัง

English for Business

          นักเรียนที่ผลการเรียนตั้งแต่ระดับ Upper Intermediate และระดับ Advanced สามารถเลือกเรียนต่อใน

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจได้ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 10 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยหลักสูตรนี้

จะเน้นทักษะทางด้านการเขียนและการพูดทางด้านธุรกิจหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะทางด้านการพูดสำหรับ

การติดต่อสื่อสาร ทางด้านธุรกิจ และทักษะทางด้านการเขียนเชิงธุรกิจ

IELTS Preperation

          สำหรับนักศึกษาที่มีผลสอบ IELTS 5.5 ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะสอบ IELTS โดยหลักสูตรนี้จะฝึกทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่

การอ่าน ซึ่งจะเน้นกลยุทธในการอ่านอย่างรวดเร็ว การเขียนซึ่งจะเน้นทางด้าน Grammar และรูปแบบของประโยค

การฟัง ซึ่งจะเน้นฟังแบบจับใจความและหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคำถาม

การพูด ซึ่งจะฝึกโดยคำถามที่คล้ายๆกับการสอบการพูด

University of Melbourne English Language Bridging Program (UMELBP)

          สำหรับนักศึกษาที่มีผลสอบ IELTS แล้ว ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อที่ Melbourne University และมีผลสอบ IELTS

ได้ต่ำกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ 0.5 คะแนน หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมาก โดยหลักสูตรนี้

จะเน้นทักษะทางด้านการฟังและการจดโน้ตย่อ การจับใจความและการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การหาข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ท และการเตรียมเนื้อหาสำหรับการรายงานหน้าชั้นเรียน ทักษะการสรุปจับใจความ

และการเขียนเอกสารอ้างอิงซึ่งจะต้องเป็นคำพูดของนักศึกษาเองห้ามไปลอกผลงานหรือคำพูดของผู้อื่นมา

รวมถึงทักษะการอ่านและการวิเคราะห์หัวข้อสำคัญของผู้เขียน

การโอนเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย Pathway / Direct Entry to University

          นอกจากนี้ Hawthorn ยังเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ คือ Master of English as an International Language

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดมาแล้ว 9 ปี คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ ต้องการศึกษาในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และ

เหมาะสำหรับผู่ที่ได้คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.5 คะแนน ที่สำคัญของคอร์สนี้สามารถเรียนต่อได้ที่ Melbourne

University และMonash University

           การเรียนการสอนของคอร์สจะเข้มข้นมาก จึงสามารถทำให้มั่นใจได้ว่า เป็นคอร์สที่ดีมากและสามารถพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

          Hawthorn-Melbourne specialises in preparing students for further study in Australia. More than half of Hawthorn-

Melbourne students remain in Australia to pursue further studies after completing their English language studies.

   Students may be eligible for entry to other institutions in Melbourne without the need for further IELTS or TOEFL testing.

Hawthorn-Melbourne has a direct entry agreement with the following institutions Pathway to the University of Melbourne

Students applying for the University of Melbourne (CRICOS 00116K) may be eligible for the University of Melbourne

English Language Bridging Program

 

มหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าเรียนต่อได้เมื่อจบคอร์สภาษาจาก Hawthorn-Melbourne  (Pathways to other institutes)

 

Navitas English Sydney (00289M):

Direct Entry agreements

Streamlined Visa

Processing (SVP)

Navitas English Sydney (00289M):

•     Macquarie University/MQC

•     La Trobe University for packaging with Australian Campus Network

•     Curtin University of Technology for packaging with Curtin University Sydney

•     University of South Australia

•     University of Wollongong Navitas English Darwin (02783C):

•     Charles Darwin University

•     University of South Australia Navitas English Perth (02252G):

•     University of South Australia Navitas English Brisbane (00711B):

•     University of South Australia Hawthorn Melbourne (02931G):

•     The University of Melbourne Official language centre

•     Australian Campus Network (ACN)

•     Australian College of Applied Psychology (ACAP)

•     Charles Darwin University

•     Curtin University, Singapore

•     Curtin University, Sydney

•     Macquarie City Campus

•     QANTM College

•     SAE Institute 

University partners

•     Bond University*

•     Central Queensland University*

•     Curtin University of Technology (Perth and Sydney)*

•     Edith Cowan University

•     Flinders University*

•     James Cook University

•     Kings Own Institute (KOI)

•     La Trobe University

•     Macquarie University

•     University of New England*

•     University of Newcastle

•     University of South Australia

•     University of Southern Queensland*

•     University of Tasmania*

•     University of Western Sydney

•     University of Wollongong

Pathway Colleges, Foundation

Studies & Vocational courses

•     AFTA Travel and Tourism College NSW

•     Aviation Australia

•     Australian Institute of Music

•     Australian Pacific Travel & Tourism

•     Blue Mountains Hotel School

•     Curtin International College

•     ETI TAFE Perth

•     Eynesbury College

•     International College of Advanced Education

•     International College of Management, Sydney

•     JMC Academy

•     Kenvale

•     Le Corden Bleu

•     Macleay College

•     Macquarie Graduate School of Management

•     MEGT Institute

•     Melbourne Institute of Bussiness & Technoligy (MIBT)

•     Metropolitan South Institute of TAFE (QLD)

•     Perth Institute of Bussiness & Technology (PIBT)

•     Pivot Point

•     QANTM College

•     Queensland Institute of Business & Technology (QIBT)

•     Raffles College of Design and Commerce

•     SAE Institute

•     Skillstech Australia (TAFE QLD)

•     South Australian Institute of Business & Technology (SAIBT)

•     Southbank Institute of Technology

•     Sydney Film School

•     Sydney Institute of Business & Technology (SIBT)

•     Sydney Institute of Interpreting and Translating (SIIT)

•     Sydney International Film School

•     TAFE NSW

•     Think: Education Group

•     Tropical North Queensland TAFE (TNQT)

•     UNSW Foundation Studies

•     UWS College

•     Wesley Institute

•     Whitereia Community Polytechnic (New Zealand)

•     William Angliss Institute

•     William Business College

 

 

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa