Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

MIBT to Deakin University

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / Melbourne Institute of Business and Technology (MIBT) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

MIBT to Deakin University

Melbourne Institute of Business and Technology (MIBT)

          MIBT Navitas เป็นหนึ่งในสถาบันศึกษาที่มีคุณภาพอันดับต้นของออสเตรเลีย MIBT Navitas เป็นสถาบัน

ที่เชี่ยวชาญในการทำหลักสูตร Pathway เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี,

ปริญญาโท โดย MIBT Navitas จะเป็นตัวกลางในการช่วยทำการโอนคะแนนการเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง

ในออสเตรเลีย รวมถึง Deakin University อีกด้วย

          สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หรือ English

Academic, General English, Tesol สามารถเลือกเรียนกับทางสถาบัน MIBT Navitas ได้โดยตรง ทั้งนี้ MIBT

Navitas ร่วมกับ Deakin University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่เมืองเมลเบิร์น โดยตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียว

กับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ โดยนักศึกษาจะได้เรียน

เป็นกลุ่มขนาดเล็ก รวมถึงหลักสูตรการเรียนที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย สามารถเรียนจบได้เร็วกว่าระบบปกติ

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสอน และมีหลักสูตรวิชาการที่เข้มข้น นอกจากนี้

ยังมีโอกาสได้พบปะเพื่อนใหม่ๆที่มาจากทั่วโลก

 

หลักสูตรที่เปิดสอนโดย MIBT Navitas

          1.  Certificate IV in University Foundation Studies

               เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่เรียนสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.5 หรือ ม.6 รวมถึงระดับ ปวช.หรือ

เทียบเท่า ทั้งนี้เกณฑ์การรับเข้าเรียน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5(GPA 2.5) และมีผลภาษาอังกฤษ IELTS

5.5(5.0) ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับ Diploma โดยในหลักสูตรมีระยะเวลา

ในการเรียน ตั้งแต่ 8 เดือน – 12 เดือน

          2.  Diploma Course (University level)

               เป็นหลักสูตร Pathway to University Program เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อ

ในระดับปริญญาตรี (หรือชั้นปีที่ 2 ของ Deakin University) โดยรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการเรียนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5(5.0) โดยในหลักสูตรมีระยะเวลาในการเรียน ตั้งแต่

8 เดือน – 12 เดือน นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาเรียนได้ ดังนี้

          •  Diploma of Commerce

          •  Diploma of Management

          •  Diploma of Engineering

          •  Diploma of Computing

          •  Diploma of Science

          •  Diploma of Health Sciences

          •  Diploma of Media and Communication รับผลสอบ IELTS 6.0(5.5)

          3.  Postgraduate Qualifying Programs (Postgraduate level course)

               เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยดีคิน แต่คุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์

ในการเข้าเรียน ทั้งในด้านวิชาการ รวมถึงผลภาษาอังกฤษ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 4 เดือน โดยสามารถเลือกสาขา

วิชาได้ ดังนี้

          •  Engineering

          •  Information Technology

          •  Business and Law

วันเปิดภาคการศึกษา เปิด 3 เทอม/ปี ในเดือน กุมภาพันธ์, มิถุนายน และ ตุลาคม

MIBT Navitas มีการจัดสถานที่พักไว้ดังนี้

          •  Homestay

          •  MIBT Residential Village

          •  Hostel และ Temporary accommodation

In order to transfer from an MIBT Diploma to 2nd year of the relevant Deakin University

Bachelor degree students must meet the Transfer Guidelines below.

Entry into the relevant Bachelor degree*

          completed and passed eight MIBT Diploma units;

          a Weighted Average Mark (WAM) of at least 50%,

          taking into account all units attempted at MIBT.

          * Does not apply for the Bachelor of Laws.

          The following criteria applies:

 

MIBT Course Duration

** The duration of the Diploma course is three trimesters (12 months) **

There is an option, however, to fast track the course and complete it in two trimesters (8 months). 

Course Structure

          Eight units must be completed and passed to be awarded the Diploma.

Navitas English Sydney (00289M):

Direct Entry agreements

Streamlined Visa Processing (SVP)

Navitas English Sydney (00289M):

• Macquarie University/MQC

• La Trobe University for packaging with Australian Campus Network

• Curtin University of Technology for packaging with Curtin University Sydney

• University of South Australia

• University of Wollongong Navitas English Darwin (02783C):

• Charles Darwin University

• University of South Australia Navitas English Perth (02252G):

• University of South Australia Navitas English Brisbane (00711B):

• University of South Australia Hawthorn Melbourne (02931G):

• The University of Melbourne Official language centre

• Australian Campus Network (ACN)

• Australian College of Applied Psychology (ACAP)

• Charles Darwin University

• Curtin University, Singapore

• Curtin University, Sydney

• Macquarie City Campus

• QANTM College

• SAE Institute University partners

• Bond University*

• Central Queensland University*

• Curtin University of Technology (Perth and Sydney)*

• Edith Cowan University

• Flinders University*

• James Cook University

• Kings Own Institute (KOI)

• La Trobe University

• Macquarie University

• University of New England*

• University of Newcastle

• University of South Australia

• University of Southern Queensland*

• University of Tasmania*

• University of Western Sydney

• University of Wollongong Pathway Colleges, Foundation Studies & Vocational courses

• AFTA Travel and Tourism College NSW

• Aviation Australia

• Australian Institute of Music

• Australian Pacific Travel & Tourism

• Blue Mountains Hotel School

• Curtin International College

• ETI TAFE Perth

• Eynesbury College

• International College of Advanced Education

• International College of Management, Sydney

• JMC Academy

• Kenvale

• Le Corden Bleu

• Macleay College

• Macquarie Graduate School of Management

• MEGT Institute

• Melbourne Institute of Bussiness & Technoligy (MIBT)

• Metropolitan South Institute of TAFE (QLD)

• Perth Institute of Bussiness & Technology (PIBT)

• Pivot Point

• QANTM College

• Queensland Institute of Business & Technology (QIBT)

• Raffles College of Design and Commerce

• SAE Institute

• Skillstech Australia (TAFE QLD)

• South Australian Institute of Business & Technology (SAIBT)

• Southbank Institute of Technology

• Sydney Film School

• Sydney Institute of Business & Technology (SIBT)

• Sydney Institute of Interpreting and Translating (SIIT)

• Sydney International Film School

• TAFE NSW

• Think: Education Group

• Tropical North Queensland TAFE (TNQT)

• UNSW Foundation Studies

• UWS College

• Wesley Institute

• Whitereia Community Polytechnic (New Zealand)

• William Angliss Institute

• William Business College

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับ

               หนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะได้รับหนังสือตอบรับ พร้อมชำระค่าเรียน

               ภายใน 3 วันทำการ และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

          3.  หลังชำระค่าเรียน จะได้รับ Confirmation of Enrolment (Coe) ประมาณ 3-5 วันทำการ

               เข้าสู่ขั้นตอนยื่นขอวีซ่า

          4.  หลังการยื่นขอวีซ่า 5-7 วันทำการในเคสที่ปกติจะได้รับเอกสารแจ้งการตรวจร่างกายจากสถานทูต

               ออสเตรเลีย นักเรียนต้องเข้ารับการตรวจภายใน 3 วันเพื่อให้เคสการพิจารณาวีซ่าสะดวกและรวดเร็ว

          5.  หลังการตรวจร่างกาย ประมาณ 5 วันทำการนักเรียนจะได้รับผลวีซ่า

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน                           

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง พร้อมรับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

               ขอเข้าประเทศออสเตรเลีย  

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa